Informacja o sposobie postępowania w przypadku wystapienia poważnej awarii przemysłowej

01.01.2024

Spółka Glob-Terminal sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy w Braniewie na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r., w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138) spełnia kryteria zaliczające ją do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Rozwiązania w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym zostały ustanowione w ustawie - - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), będącej podstawą regulacji prawnych w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. Tym samym, na prowadzącym zakład spoczywają obowiązki wynikające z tej ustawy, a w szczególności:

  • zgłoszenie zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej oraz przekazania do wiadomości Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska,
  • sporządzenia programu zapobiegania awariom (PZA),
  • opracowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem,
  • opracowania raportu o bezpieczeństwie (ROB),
  • opracowania wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego (WPOR).
  •      Pobierz informację